Регистрация

+38

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР № 1

ПРО НАДАННЯ СПОРТИВНО – ОЗДОРОВЧИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР «ФІТНЕС – КЛІНІКА АУРУМ», (надалі за текстом – Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних осіб, будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто (надалі за текстом – «Замовник»/«Клієнт») прийняти (акцептувати) цю пропозицію (публічну оферту) укласти Договір про надання спортивно-оздоровчих медичних послуг, згідно зі ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України,з метою отримання Послуг на умовах приєднання до цього Договору.


Термін, які використовуються в договорі:

Публічна пропозиція - пропозиція Виконавця викладена на його офіційному сайті: https://aurum.cliniс та розміщена на інформаційних стендах у спортивно-оздоровчій медичній клініці ТОВ «МЦ «ФІТНЕС-КЛІНІКА АУРУМ», адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти Договір на вказаних в ньому умовах.

Акцепт - повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі, шляхом надання Виконавцю письмової Заяви про приєднання до Договору та оплати повної вартості Послуг.

Договір – цей Договір, який розміщений на сайті Виконавця, що регулює взаємні відносини між Виконавцем та Клієнтом у процесі надання Послуг та згідно з яким ТОВ «МЦ «ФІТНЕС – КЛІНИКА АУРУМ», як Виконавець, зобов’язується надавати Послуги кожному Клієнту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Клієнтів умови надання цих Послуг, а Клієнт зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Виконавця та у куточку споживача фітнес - клініки.

Виконавець - ТОВ «МЦ «ФІТНЕС-КЛІНІКА АУРУМ», розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, будинок 131 нежиле приміщення 182А.

Замовник (Клієнт) - правоздатна та дієздатна фізична особа, що прийняла умови Договору, ознайомлена з Правилами відвідування фітнес-клініки і Правилами безпеки, зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Заява-приєднання до Договору – розроблений та затверджений Виконавцем письмовий зразок документа, шляхом підписання якого Клієнт підтверджує факт прийняття публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з його умовами. У Заяві вказуються дані Клієнта: прізвище, ім’я, по-батькові, адреса місця реєстрації, контактний телефон, ідентифікаційний номер, паспортні дані (з наданням копії паспорта та ідентифікаційного номера), тип обраної Програми та абонементу, строк його дії, ціну, оплату Послуг, час та дні відвідування, умови приєднання до Договору, та за необхідності,іншу додаткову інформацію.

Фітнес- клініка – спортивно-оздоровчий медичний комплекс, що має у власності та/або оренді та/суборенді нежитлові приміщення, перелік та адреси яких зазначено на веб-сайті -https://aurum.cliniс, обладнані спортивними та медичними залами і кабінетами, різними тренажерами, спортивним та медичним знаряддям, майданчиками для фізичних, реабілітаційних та відновлювальних вправ, а також іншим майном, у т.ч. загального користування.

Послуги - спортивно-оздоровчі медичні та інші базові і додаткові Програми, перелік яких встановлений Виконавцем, та надаються Клієнту протягом строку дії абонементу.

Абонемент – пластикова картка, яка надається Клієнтові на підставі укладеного з Виконавцем Публічного договору про надання спортивно-оздоровчих медичних послуг, що ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію фітнес-клініки. Картка дозволяє ідентифікувати Замовника та обрану категорію програми (Послуг). Категорії Програм вказані на веб-сайті: https://aurum.cliniс та у Прайс-листі –прейскуранті фітнес-клініки.

Прайс-листпрейскурант ― письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних Послуг, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у фітнес-клініці та можуть бути застосовані до порушника цього Договору.

Правила відвідування фітнес-клініки і Правила безпеки - правила поведінки та безпеки, що затверджені Виконавцем та є обов'язковими для всіх Клієнтів фітнес-клініки.

Куточок Клієнтів фітнес-клініки – стенд з регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщенні фітнес–клініки.

Персонал та адміністрація фітнес-клініки – фізичні особи, що перебувають у цивільно–правових відносинах з Виконавцем та представляють його інтереси у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Гість фітнес-клініки ― будь-яка особа, яка не є Замовником або персоналом Виконавця - фітнес-клініки.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст.ст. 633, 634, 641, 642  Цивільного кодексу України та є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, щодо надання спортивно-оздоровчих послуг у«Aurumfitnessclinic», адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі, для можливості отримання комплексу послуг фітнес–клініки (Клубі).Надалі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

1.2. У фітнес-клініці (Клубі) діють Правила  (далі – "Правила"), які визначені у Додатку №1 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Клієнту на території фітнес-клініки Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити ці Послуги.

2.2. При отриманні послуг, Клієнт зобов'язується дотримуватись умов цього Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування фітнес-клініки.

2.3. Послуги надаються Виконавцем Клієнту виключно при наявності картки абонементу, що надає Клієнту доступ до фітнес-клініки та комплексу послуг в об'ємі, передбаченому типом обраної Програми (Послуг). Клієнт також має право отримувати Додаткові Послуги, що надаються на території фітнес-клініки. Додаткові Послуги замовляються та оплачуються Клієнтом окремо.

 2.4. Перелік послуг, що надаються Клієнту визначається відповідно до типу обраної ним програми (Послуг) та вказується у Заяві-приєднання до даного Договору. Вищезазначені Послуги надаються згідно з Правилами та іншими можливими внутрішніми документами Виконавця.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг відповідає типу обраної Клієнтом Програми та вказується у Заяві-приєднання до цього Договору.

3.2. У вартість обраної Клієнтом програми не входить вартість Додаткових Послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, встановленими у затвердженому Виконавцем прайс–листі - прейскуранті.

3.3. Клієнт сплачує вартість Послуг за цим Договором в порядку та на умовах, що визначені в Заяві-приєднання до цього Договору.

 3.4. Підтвердженням оплати Договору є чек або квитанція про оплату, видана Клієнтові банком або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором та факт зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4. КАРТКА АБОНЕМЕНТУ

4.1 За цим Договором Клієнт обирає Програму (Послуги), тип якої зазначається у Заяві-приєднання до цього Договору.

4.2. Виконавець після отримання повної оплати Послуг за цим Договором, протягом 1 (одного) календарного дня надає Клієнтові картку абонементу, строк дії якої вказується у Заяві-приєднання до даного Договору. Після закінчення строку дії абонементу вважається, що Послуги Виконавцем надані Клієнту належно та в повному обсязі, будь – які претензії у Клієнта до Виконавця відсутні.

4.3.Картки абонементу підлягають поверненню до фітнес-клініки після закінчення строку їх дії. У випадку відсутності бажання в подальшому продовженні строку дії програми (Послуг), в дату останнього відвідування, Клієнт повертає картку абонементу співробітнику фітнес-клініки.

4.4.Порядок використання Клієнтом картки абонементу визначається цим Договором та Правилами фітнес-клініки.

4.5 Картка абонементу є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Виконавець надає Послуги Клієнту відповідно до типу обраної ним Програми, що встановлює доступ Клієнта до конкретних видів Послуг у фітнес–клініці. Клієнт має ознайомитися з умовами цього Договору, оформити і підписати письмову Заяву-приєднання до Публічного Договору та оплатити обрану Програму (Послугу).

5.2.Дні, час та години відвідування Клієнтом фітнес-клініки встановлюються у відповідності до типу Програми та вказується у Заяві-приєднання до цього Договору.

5.3.Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи фітнес-клініки у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними, виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров'ю чи життю, а також в інших випадках, передбачених Правилами фітнес-клініки. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті фітнес–клініки https://aurum.cliniс або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.

5.4. Порядок надання Послуг визначається цим Договором та Правилами, що затверджуються Виконавцем, а також іншими внутрішніми документами Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування фітнес-клініки. Підписанням Заяви про приєднання до даного Договору, Клієнт стверджує що, він ознайомлений з Правилами фітнес-клініки та зобов'язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання - Клієнт несе відповідальність відповідно до даного Договору, Правил та чинного законодавства України.

5.5. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після приєднання до цього Договору або/та після активації придбаної Програми Клієнт відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

5.6.Виконавець, з метою проведення ремонтних, профілактичних чи інших робіт, має право закривати та обмежувати доступ Клієнта до окремих частин/зон фітнес-клініки на необхідний строк, що не вважається припиненням надання Послуг та не впливає на строк дії абонементу Клієнта.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Клієнт має право: 

6.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до типу обраної ним Програми;

6.1.2. Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Правил відвідування фітнес-клініки;

6.1.3. Змінити тип обраної Програми на вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

6.1.4. Відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Виконавцем відповідного письмового повідомлення, абонемент анулюється, а кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

6.2. Клієнт зобов'язується:

6.2.1. У повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають типу обраної Програми, в порядку та строки, що зазначені в Заяві-приєднання до цього Договору;

6.2.2. Не передавати картку абонементу іншим особам для її використання в фітнес-клініці;

6.2.3. Відвідувати фітнес-клініку в межах його робочого часу, зазначеного у Правилах та/або Заяві-приєднання до Договору у відповідності до типу абонементу, що придбано Клієнтом;

6.2.4. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, інвентарю та іншого майна Виконавця;

6.2.5. Самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

6.2.6. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування фітнес-клініки, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

6.2.7. Нести відповідальність за збереження майна Виконавця під час відвідування фітнес-клініки;

6.2.8. Дотримуватись усіх умов цього Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування фітнес-клініки;

6.2.9. Дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;

6.2.10. З повагою відноситися до відвідувачів і співробітників, не допускати зі свого боку дій, які можуть завдати шкоду відвідувачам чи персоналу;

6.2.11. Клієнт не має права змінювати тип абонементу, окрім випадків, якщо це є підвищенням типу Програми.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;

6.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, що регламентують відвідування фітнес-клініки;

6.3.3. Зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил та вказати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталось два і більше рази - видалити Клієнта з приміщення фітнес-клініки. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати фітнес-клініку без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі абонемент Клієнта вилучається, а персонал Виконавця складає та підписує відповідний акт. При цьому, дія даного Договору припиняється з дати складання відповідного акту, та вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;

6.3.4. Не допускати Клієнта до приміщень фітнес-клініки, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає персоналу Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних та/або психотропних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для персоналу Виконавця;

6.3.5. На власний розсуд відмовити Клієнтові в подальшому відвідуванні фітнес-клініки та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, абонемент анулюється, а Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Програми;

6.3.6. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь фітнес-клініки або на користь конкретних осіб з персоналу (в залежності від випадку) окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.

6.3.7. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію абонементу Клієнта до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії абонементу Клієнта подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили.

6.3.8. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях фітнес-клініки та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів фітнес-клініки, без окремої згоди останніх, з урахуванням норм моралі та етики. Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).

6.4. Виконавець зобов'язується:

6.4.1. Передати Клієнту картку абонементу та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених в цьому Договорі;

6.4.2. Створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими Послугами;

6.4.3. Виконавець забезпечує належну якість Послуг що надаються в фітнес - клініці;

 6.4.4. У випадку необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб (поліція, швидка медична допомога, пожежна служба, тощо).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося в наслідок непереборної сили.

7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини,умислу чи необережності.

7.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.5. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я Клієнта, якщо стан здоров'я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання. Виконавець не несе відповідальність за отриману Клієнтом травму на території фітнес-клініки, в тому числі у випадку, якщо причиною завдання шкоди здоров'ю стало некоректне використання тренажерів, обладнання та порушення правил безпеки.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його персоналом.

7.8. У випадку порушення Клієнтом Правил, Виконавець має право застосувати до Клієнта штраф у вигляді блокування або анулювання картки абонементу, а також розірвати укладений з таким Клієнтом Договір про надання послуг без здійснення будь-якого відшкодування Клієнту та виплати грошових компенсацій за оплачені Послуги.

7.9. У випадку, якщо з вини Клієнта буде знищено та/або пошкоджено майно Виконавця, Клієнт зобов'язується відшкодувати Виконавцю ринкову вартість такого пошкодженого/знищеного майна.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2. У випадку, якщо суперечки та/або розбіжності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили тобто форс-мажору.

9.2. Сторони домовилися, що до обставин непереборної сили, окрім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях чи в їх частинах, де розташована фітнес-клініка; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які на думку Виконавця завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором; дії власників приміщень, де розташована фітнес-клініка, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення фітнес-клініки; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташована фітнес-клініка і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташована фітнес-клініка; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу фітнес-клініки - якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг, вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.

9.3. На період виникнення обставин непереборної сили сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов'язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір є підставою для виникнення публічно-правових взаємовідносин Виконавця з усіма без винятку Клієнтами, які підпадають під цю категорію згідно з умовами цього Договору.

10.2. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту підписання Клієнтом або його уповноваженою особою чи представником письмової Заяви про приєднання до цього Договору. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації картки абонементу. Цей Договір діє до останнього дня строку дії абонементу.

10.3. Активація карти абонементу відбувається у відповідності до Правил відвідування фітнес-клініки.

10.4. В даний Договір можуть вноситися зміни з ініціативи Виконавця, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін на офіційному сайті Виконавця та у куточку Клієнтів фітнес-клініки.

10.5. Клієнт не може пропонувати свої умови та не вправі вносити зміни до Договору.

10.6. Цей Договір не може бути в односторонньому порядку припинений будь-якою із Сторін, в тому числі шляхом відмови від нього, окрім випадків, визначених у пунктах 6.1.4., 6.3.3 та 6.3.5 цього Договору.

10.7. У випадку, якщо Клієнт не здійснить оплату вартості обраної ним Програми або окремої Послуги в повному обсязі, в порядку та строк, що зазначений у Заяві-приєднання до Договору,- Договір вважається таким, що не набув чинності тобто є неукладеним.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Якщо Клієнт не відвідує фітнес-клініку, не використовує свій абонемент або використовує його не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії абонементу не змінюється, а дата закінчення строку його дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

11.2. У разі настання випадків зазначених в пункті 11.1 цього Договору Клієнт може скористатися послугою призупинення дії абонементу у порядку, передбаченому Правилами.

11.3. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений та/і свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Правил, а також усіх внутрішніх документів Виконавця;

б) Клієнт та/або особа в інтересах якої укладено цей Договір, вважаються такими, що ознайомлені з вартістю Послуг за цим Договором, яка його (їх) повністю влаштовує;

в) стан здоров'я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт та/або особа в інтересах якої укладено цей Договір, не має(ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень;

г) Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних".

11.5. Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні бази даних, а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; реалізація відносин у сфері громадської, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності.

11.6. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім'я, по батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця, такі документи власноруч складаються Клієнтом і/чи повинні бути підписані Клієнтом, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

11.7. Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Клієнта на паперових і/чи електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в бази персональних даних Виконавця.

11.8. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця у відповідності з умовами цього Договору.

11.9. Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, крім приміщення солярію, масажного кабінету, душових, туалету, та роздягалень.

11.10. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта,зокрема, для цілей повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції,шляхом відправлення електронних повідомлень, пошти і т.п.

11.11. На території фітнес-клініки Клієнту, у тому числі Гостям, категорично забороняється вчинення відео та фотозйомки, без згоди Виконавця.

11.12. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов'язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

11.13. Клієнт дає згоду на зберігання протягом строку, визначеного внутрішніми документами Виконавця своїх персональних даних а також особи (осіб), в інтересах якого (яких) з Виконавцем був укладений Договір та інформація про яку (яких) наведена в Заяві-приєднання до даного договору.

11.14. Правила відвідування фітнес-клініки є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомірність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.

11.15. Незнання Правил відвідування фітнес–клініки та Правил безпеки не звільняє Клієнта від відповідальності за їх невиконання.

 11.16. Належним повідомленням та доведенням інформації до Замовників/Клієнтів, вважаться розміщення відповідної інформації в куточку споживача та/або на сайті фітнес-клініки https://aurum.cliniс.