Реєстрація

+38

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

про надання спортивно-оздоровчих послуг

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» ФІТНЕС – КЛІНІКА АУРУМ», (надалі за текстом – Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних осіб, будь-якій правоздатній та дієздатній особі, чия воля буде виражена ним особисто (надалі за текстом – «Замовник»/«Клієнт») прийняти (акцептувати) цю пропозицію (публічну оферту) укласти Договір про надання спортивно-оздоровчих послуг, згідно зі ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, з метою отримання послуг на умовах приєднання до цього Договору.

Термін, які використовуються в договорі:

 

Публічна пропозиція -  пропозиція Виконавця викладена на його офіційному Сайті: https://aurum.cliniс та  розміщена на інформаційних стендах, у спортивному – оздоровчому клубі «Aurum fitness clinic», адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти Договір на визначених в ньому умовах.

Акцепт - повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, викладених в цьому Договорі, шляхом надання Виконавцю письмової Заяви про приєднання до Договору та оплати повної вартості Послуг.

Договір  – цей  Договір, який розміщений на Сайті Виконавця, що регулює взаємні відносини між Виконавцем  та Клієнтом у процесі надання послуг та згідно з яким ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» ФІТНЕС – КЛІНИКА АУРУМ»,, як Виконавець, зобов’язується надавати, за умови наявності, послуги кожному Клієнту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Клієнтів умови надання цих послуг, а Клієнт зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів шляхом його розміщення (публікації) на офіційному сайті Виконавця та у куточку споживача Клубу.

Виконавець - «Aurum fitness clinic», розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, будинок 131.

Замовник (Клієнт) - правоздатна та дієздатна фізична особа, що прийняла умови Договору , ознайомлена з Правилами фітнес-клініки, Правилами техніки безпеки та зобов’язується їх дотримуватись та надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Матеріально-технічна база – окремі частини приміщення в яких розташовано Клуб (крім службових), прилеглі території, обладнання спортивних залів, тренажери, інше спортивне знаряддя, обладнання майданчиків для фізкультурних вправ і спорту та інше майно Клубу, у тому числі загального користування.

Комплекс послуг – надання

Прайс-лист ― письмовий документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, предметів, які діють у фітнес-клініці та можуть бути застосовані до порушника цього Договору.

Гість фітнес - клініки ― будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником Виконавця чи Клубу.

Персонал та адміністрація фітнес - клініки – фізичні особи, що перебувають цивільно – правових відносинах з Виконавцем та представляють його інтереси у

відповідності до чинного законодавства України.

Клубна карта – пластикова картка, яка надається Клієнтові на підставі укладеного з Виконавцем Публічного договору про надання спортивно-оздоровчих послуг, що ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка дозволяє ідентифікувати Замовника та обрану категорію Клубної карти. Категорії клубних карт визначені на веб-сайті: https://aurum.cliniс та у прейскуранті (Прайс-листах).

Куточок Клієнтів фітнес - клініки –  стенд з регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів Клієнта, який розміщено у приміщенні Клубу.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст.ст. 633, 634, 641, 642  Цивільного кодексу України та є офіційною публічною пропозицією (публічною офертою) Виконавця, щодо надання спортивно-оздоровчих послуг у «Aurum fitness clinic», адресованою будь-якій правоздатній та дієздатній фізичній особі, для можливості отримання комплексу послуг фітнес – клініки (Клубі). Надалі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

1.2. У фітнес-клініці (Клубі) діють Правила  (далі – "Правила"), які визначені у Додатку №1 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець бере на себе зобов'язання надавати Клієнту на території фітнес - клініки (Клубу) Послуги, а Клієнт зобов'язується оплатити ці Послуги.

2.2. При отриманні Послуг Клієнт зобов'язується дотримуватись умов цього Договору, Правил та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування фітнес - клініки.

2.3. Послуги надаються Виконавцем Клієнту виключно при наявності Клубної карти, що надає Клієнту доступ до фітнес - клініки (Клубу) та комплексу послуг в об'ємі, передбаченому типом Клубної карти. Клієнт також має право отримувати Додаткові послуги, що надаються на території Клубу. Додаткові послуги замовляються та оплачуються Клієнтом окремо.

2.4. Перелік послуг, що надаються Клієнту визначається відповідно до типу обраної ним Клубної карти та вказується у Заяві про приєднання до даного Договору. Вищезазначені Послуги надаються згідно з Правилами клубу та іншими внутрішніми документами Виконавця.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг відповідає типу обраної Клієнтом абонементу та вказується у Заяві про приєднання до цього Договору.

3.2. У вартість обраної Клієнтом абонементу, не входить вартість Додаткових послуг, що замовляються та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, встановленими в затвердженому Виконавцем прейскуранті (прайс – листі).

3.3. Клієнт сплачує вартість Послуг за цим Договором в порядку та на умовах, що визначені в Заяві про приєднання до даного Договору.

3.4. Підтвердженням оплати Договору є чек або квитанція про оплату, видана Клієнтові банком або будь-який інший платіжний документ, що підтверджує сплату коштів за цим Договором та факт зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

4. КЛУБНА КАРТА 

4.1 За цим Договором Клієнт обирає Клубну карту, тип якої зазначено у Заяві про приєднання до даного Договору.

4.2. Виконавець після отримання повної оплати Послуг за цим Договором, протягом 1 (одного) календарного дня надає Клієнтові  Клубну карту, строк дії якої вказується у Заяві про приєднання до даного Договору. Вартість Клубної карти включено до вартості Базових послуг відповідного типу Клубної карти. Після закінчення строку дії Клубної карти вважається, що Послуги Клієнтом спожиті в повному обсязі, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та в повному обсязі.

4.3. Клубні карти підлягають поверненню в Клуб після закінчення строку їх дії. У випадку відсутності волі Клієнта на продовження строку дії Клубної карти, Клієнт в дату останнього відвідування Клубу  повертає Клубну карту співробітнику Клубу. 

4.4. Порядок використання Клієнтом Клубної карти визначається цим Договором та Правилами Клубу.

4.5 Клубна карта є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 5.1. Виконавець надає Послуги Клієнту відповідно до типу обраної ним Клубної карти, що встановлює доступ Клієнта до конкретних Послуг в Клубі, та після оплати Клієнтом повної вартості Клубної карти, ознайомлення Клієнтом з умовами цього Договору та оформлення ним письмової Заяви про приєднання до Публічного договору.

5.2. Години відвідування Клієнтом Клубу встановлюються у відповідності до типу Клубної карти та  вказується у Заяві про приєднання до даного Договору.

5.3.  Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними, виникнення будь-яких обставин, зокрема пов'язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров'ю чи життю, а також в інших випадках, передбачених Правилами Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клубу https://aurum.cliniс або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються Виконавцем на власний розсуд.

5.4. Порядок надання Послуг визначається цим Договором та Правилами Клубу, що затверджуються Виконавцем, а також іншими внутрішніми документами Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу. Підписанням Заяви про приєднання до даного Договору Клієнт стверджує що, він ознайомлений з Правилами Клубу та зобов'язується їх дотримуватися, а у разі їх порушення або невиконання – Клієнт несе відповідальність відповідно до даного Договору, Правил Клубу та чинного законодавства України.

5.5. Клієнт погоджується з тим, що у разі, якщо після укладення цього Договору або/та після активації придбаної Клубної карти Клієнт відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку чи розірве його, кошти, сплачені ним у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

5.6.  Виконавець з метою проведення ремонтних, профілактичних чи інших робіт має право закривати та обмежувати доступ Клієнта до окремих частин/зон Клубу на необхідний строк, що не вважається припиненням надання Послуг та не впливає на строк дії Клубної карти Клієнта.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ

6.1. Клієнт має право:

6.1.1. Отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами клубу у відповідності до типу обраної ним Клубної карти;

6.1.2.  Замовляти Додаткові послуги за окрему плату та користуватися іншими правами відповідно до Правил клубу;

6.1.3. Змінити тип належної йому Клубної карти на вищої вартості, за умови здійснення відповідної доплати визначеної Виконавцем;

6.1.4. Відмовиться від Договору та/або від отримання Послуг в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Виконавця за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Виконавцем відповідного письмового повідомлення, Клубна карта анулюється, а кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до умов цього Договору, поверненню не підлягають.

6.2. Клієнт зобов'язується:

6.2.1. У повному обсязі сплатити вартість Послуг за цим Договором, які передбачені і відповідають типу Клубної карти, обраної Клієнтом, в порядку та строки, що зазначені в Заяві про приєднання до даного Договору;

6.2.2. Не передавати Клубну карту іншим особам для її використання в Клубі;

6.2.3. Відвідувати Клуб в межах його робочого часу, зазначеним у Правилах Клубу та у відповідності до типу Клубної карти, що належить Клієнту;

6.2.4. Охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;

6.2.5. Самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;

6.2.6. Нести відповідальність за шкоду, завдану третім особам, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Клієнтом особисто чи особами, за яких він відповідає;

6.2.7. Нести відповідальність за збереження майна Виконавця під час відвідування Клубу;

6.2.8. Дотримуватись усіх умов цього Договору, Правил клубу та інших внутрішніх документів Виконавця, якими регламентовано порядок та умови відвідування Клубу;

6.2.9. Дотримуватися правил суспільної моралі, громадського порядку та правил особистої гігієни;

6.2.10. З повагою відноситися до відвідувачів і співробітників, не допускати зі свого боку дій, які можуть завдати шкоду відвідувачам чи співробітникам;

6.2.11. Клієнт не має права змінювати тип Клубної карти, окрім випадків, якщо це є підвищенням типу Клубної карти.

6.3. Виконавець має право:

6.3.1. Вимагати від Клієнта сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору;

6.3.2. Вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору, Правил клубу та інших внутрішніх документів Виконавця, що регламентують відвідування Клубу;

6.3.3. Зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил клубу та вказати на підстави такого порушення, а у разі якщо порушення сталось два і більше рази - видалити Клієнта з приміщення Клубу. При систематичному (два і більше разів) порушенні правил Клієнтом – позбавити його права відвідувати Клуб без повернення грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Клубна карта Клієнта вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт. При цьому, дія даного Договору припиняється з дати складання відповідного акту, та вважається, що Клієнт отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі;

6.3.4. Не допускати Клієнта до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Клієнта дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних та/або психотропних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;

6.3.5. На власний розсуд відмовити Клієнтові в подальшому відвідуванні Клубу та відмовитися від Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів. В такому разі дія даного Договору припиняється з дати отримання Клієнтом відповідного письмового повідомлення, Клубна карта анулюється, а Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів за невикористаний період дії придбаної Клієнтом Клубної карти;

6.3.6. Вимагати від Клієнта відшкодування завданих ним збитків та нанесеної шкоди (матеріальні збитки та моральна шкода) на користь Клубу або на користь конкретних співробітників Клубу ( в залежності від випадку) окрім третіх (сторонніх) осіб, якщо Клієнт не доведе, що шкода завдана не з його вини.

6.3.7. У випадку існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію карти Клієнта до дати припинення існування форс-мажору. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії Клубної карти Клієнта подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили.

6.3.8. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх, з урахуванням норм моралі та етики. Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).

6.4. Виконавець зобов'язується:

6.4.1. Передати Клієнту Клубну карту та надавати Послуги в порядку і на умовах, визначених в цьому Договорі;

6.4.2. Створити необхідні умови для того, щоб Клієнт на власний розсуд мав можливість скористатися Додатковими послугами;

6.4.3. Виконавець забезпечує належну якість Послуг що надаються в Клубі;

6.4.4. У випадку необхідності Виконавець забезпечує екстрений виклик спеціальних служб (поліція, швидка медична допомога, пожежна служба, тощо).

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За порушення зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося в наслідок непереборної сили.

7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з її вини, умислу чи необережності.

7.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

7.5. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, які завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.

7.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я Клієнта, якщо стан здоров'я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання. Клуб не несе відповідальність за отриману Клієнтом травму на території фітнес - клініки (Клубу), в тому числі у випадку, якщо причиною завдання шкоди здоров'ю стало порушення правил користування тренажерами, правил безпеки.

7.7.  Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які не є його працівниками.

7.8. У випадку порушення Клієнтом Правил Клубу, Виконавець має право застосувати до Клієнта штраф у вигляді блокування або анулювання Клубної карти, а також розірвати укладений з таким Клієнтом договір про надання послуг без здійснення будь-якого відшкодування Клієнту та виплати грошових компенсацій за сплачені за Договором Послуги. 7.9. У випадку, якщо з вини Клієнта буде знищено та/або пошкоджено майно Виконавця Клієнт зобов'язується відшкодувати Виконавцю ринкову вартість такого пошкодженого/знищеного майна.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з виконання цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

8.2. У випадку, якщо суперечки та/або розбіжності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили тобто форс-мажору.

9.2. Сторони домовилися, що до обставин непереборної сили, окрім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях чи в їх частинах, де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які на думку Виконавця завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов'язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, до розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Клуб; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Клубу - якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг, вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.

9.3. На період існування обставин непереборної сили сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов'язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН  ТА РОЗІРВАННЯ

10.1. Цей Договір є підставою для виникнення публічно-правових взаємовідносин Виконавця з усіма без винятку Клієнтами, які підпадають під цю категорію згідно з умовами цього Договору.

10.2. Для кожного конкретного Клієнта цей Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту підписання  Клієнтом або його уповноваженою особою чи представником письмової Заяви про приєднання до даного Договору. При цьому зобов'язання Виконавця щодо надання Послуг Клієнтові виникають з моменту активації Клубної карти. Даний Договір діє до останнього дня строку дії Клубної карти. 

10.3. Активація Клубної карти відбувається у відповідності до Правил клубу.

10.4. В даний Договір можуть вноситися зміни з ініціативи Виконавця, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін на  офіційному сайті Виконавця та у куточку Клієнтів Клубу.

10.5. Клієнт не може пропонувати свої умови та не вправі вносити зміни до Договору.

10.6. Цей Договір не може бути в односторонньому порядку припинений будь-якою із Сторін, в тому числі шляхом відмови від нього, окрім випадків, визначених у пунктах 6.3.3, 6.3.5  та пункті 6.1.4. цього Договору.

10.7. У випадку, якщо Клієнт не здійснить оплату вартості обраної ним Клубної карти в повному обсязі, в порядку та строк, що зазначений у Заяві про приєднання до Договору,-  Договір вважається таким, що не набув чинності тобто є неукладеним.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Якщо Клієнт не відвідує Клуб, не використовує свою Клубну карту або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, строк дії Клубної карти не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.

11.2. У разі настання випадків зазначених в пункті 11.1 цього Договору Клієнт може скористатися послугою призупинення дії Клубної карти у порядку, передбаченому Правилами клубу.

11.3. Клієнт  заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а)  Клієнт та/або особи в інтересах яких укладено цей Договір, ознайомлений та/і свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору та Правил Клубу, а також усіх внутрішніх документів Виконавця;

б)  Клієнт та/або особа в інтересах якої укладено цей Договір, вважаються такими, що ознайомлені з вартістю Послуг за цим Договором, яка його (їх) повністю влаштовує;

в) стан здоров'я Клієнта та/або осіб в інтересах, яких укладено цей Договір, дозволяє йому (їм) споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт та/або особа в інтересах якої укладено цей Договір, не має (ють) протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень; 

г) Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України "Про захист персональних даних".

11.5. Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні бази даних, а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: реалізація адміністративно-правових відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку; реалізація відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; реалізація відносин у сфері громадської, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності.

11.6. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім'я, побатькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер). Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця, такі документи власноруч складаються Клієнтом і/чи повинні бути підписані Клієнтом, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

11.7. Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Клієнта на паперових і/чи електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в бази персональних даних Виконавця.

11.8. Виконавець гарантує Клієнту захист його персональних даних, що збираються Виконавцем і зберігаються в базах даних Виконавця у відповідності з умовами цього Договору.

11.9. Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, крім приміщення солярію, масажного кабінету, душових, туалету, та роздягальнь.

11.10. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта, зокрема, для цілей повідомлення Клієнта про послуги та рекламні пропозиції, шляхом відправлення електронних повідомлень, пошти і т.п.

11.11. На території Клубу Клієнту, у тому числі Гостям клубу, категорично забороняється вчинення відео та фотозйомки, без згоди Виконавця.

11.12.  Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов'язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

11.13.  Клієнт дає згоду на зберігання протягом строку, визначеного внутрішніми документами Виконавця своїх персональних даних а також особи (осіб), в інтересах якого (яких) з Виконавцем був укладений Договір та інформація про яку (яких) наведена в Заяві про приєднання до даного договору та додатках до неї.

11.14. Правила Клубу є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомірність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.

11.15. Незнання Правил Клубу, Правил техніки безпеки не звільняє Клієнта від відповідальності за їх невиконання.

11.16. Належним повідомленням та доведенням інформації до Замовників – Клієнтів, вважаться розміщення відповідної інформації в куточку споживача та/або на сайті фітнес – клініки https://aurum.cliniс.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

                   ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                      ЗАМОВНИК:
 
ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» 
ФІТНЕС - КЛІНІКА АУРУМ»,
 
Ідентифікаційний код: 42691651
Вказати банк, та р/р
 
Ел. адреса: clinicaurum@gmail.com
Адреса: 03150, м. Київ, Антоновича, буд. 131, нежиле приміщення 182 А
_____________      /Р.М. Самсій/
 
(ПІБ), 
 
РНОКПП:
Паспортні дані:
Ел. адреса:
Адреса: 
     _______________                     /(ПІБ)/